• Váš košík obsahuje:
 • položek
 • za 0 Kč
Přejít do košíku

Často kladené otázky

Nejčastější otázky

Proč je třeba podpis poskytovatele licence na Žádosti poskytovatele licence o aktivaci účtu v systému Copymarket úředně ověřovat?

Je to z důvodu ochrany autorského práva. Poskytovatel licence totiž vystupuje tak, že uděluje licence k užití děl jiným uživatelům. Navíc za poskytnutí licencí je mu vyplácena odměna. Je tak třeba se bránit tomu, když by někdo podváděl. Systém Copymarket je sice založen na vzájemné důvěře, nicméně je třeba mít možnost se bránit tomu, když by někdo neoprávněně nabízel licence k užití děl, u kterých k tomu není oprávněn. Ověřený podpis slouží k tomu, že je tento subjekt jednoznačně identifikován. Díky této jednoznačné identifikaci by pak bylo možné proti němu zakročit právní cestou, zejména vymáhat na něm zpět neoprávněně inkasované částky za užití děl, jakož i případné odškodnění za uvedené jednání.

Jak jsou stanovovány ceny licencí?

Každý poskytovatel licence si stanovuje cenu sám. V systému Copymarket jsou nicméně přednastavené šablony, které lze na ocenění licencí použít.

Přednastavené šablony jsou:

 • Šablona STANDARD je určena k ocenění všech licencí přiměřenou odměnou.
 • Šablona KOMERCE je určena k ocenění všech licencí s odměnou, která je vyšší než u šablony STANDARD.
 • Šablona DOBROČINNOST je určena k ocenění všech licencí s odměnou, která je nižší než u šablony STANDARD.
 • Šablona ZADARMO je určena k ocenění všech licencí s odměnou, která je u všech licencí 0 Kč, tedy se jedná o poskytování licencí zdarma.
 • Šablona BLOKACE je určena k blokování nabídek licencí. Ceny jednotlivých licencí jsou nastaveny na hodnotu -1, takže nejsou prostřednictvím systému Copymarket nabízeny.

Hodnotu v přednastavených licencích stanovil svojí úvahou nezávislý správce práv. Každý poskytovatel licence si může však ocenit licence k určitému dílu sám a toto ocenění pak použít jako šablonu pro ocenění licencí u jiných děl, u kterých nabízí licence.

U všech šablon je právo na provozování rozhlasového a televizního vysílání poskytováno zdarma, jelikož výnosy z tohoto práva jsou pro autory zcela minimální. A ve slušné společnosti není asi třeba zpoplatňovat rádio nebo televizi v obchodě, na pokoji pacienta v nemocnici, v jídelně, čekárně apod.

Jakou funkci má při obchodování s autorskými právy OSA?

OSA je tzv. kolektivním správcem, ze zákona tak má určité oprávnění, které jiné subjekty nemají. Jedná se v podstatě o státní monopol, který v zásadě není v dnešní informační společnosti ničím odůvodněn, nicméně existuje a je třeba s ním počítat.

Problém spočívá v tom, že autor nemůže některé licence nabízet přímo, ale jenom prostřednictvím OSA, kdy je jiná možnost obchodování s autorskými právy než prostřednictvím OSA přímo zakázána (např. právo na užití kabelovým přenosem děl). Tomuto režimu se říká povinná kolektivní správa.

U některých práv to sice jde, ale přesto existuje možnost OSA s autorskými právy autorů obchodovat a to aniž by k tomu měla s nimi uzavřenou smlouvu o zastupování, takže monopol OSA byl prakticky zachován. Jedná se o udělování licencí k

 • k nedivadelnímu provozování hudebních děl s textem či bez textu ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům,
 • k rozhlasovému a televiznímu vysílání děl,
 • k živému nedivadelnímu provozování díla, pokud provozování díla nesměřuje k dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,
 • k provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Zde platí, že OSA je oprávněn uzavírat za autory smlouvy s uživateli. Nicméně je připuštěna i možnost, že to mohou dělat autoři nebo jejich zástupci rovněž. Tomuto režimu se říká rozšířená kolektivní správa. Existuje pak mechanismus, jak OSA tohoto privilegia uzavírání smluv za jiné autory zbavit. Tomu se říká vyloučení účinků hromadné smlouvy. Nezávislý správce práv nabízí autorům mechanismus, jak účinky hromadné smlouvy vyloučit. Více k tomuto mechanismu naleznete na stránce www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz. Aktuální právní úprava neumožňuje OSA vyloučit z uzavírání smluv za autory týkajících se provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Jak poznám, že si moji píseň někdo objednal?

Údaje o objednávkách poznáte v administraci poskytovatele licence - http://www.copymarket.cz/uzivatel/prihlaseni, kam se přihlásíte po registraci - http://www.copymarket.cz/uzivatel/registrace.

Jak často lze měnit stanovení ceny písně?

Ceny písní lze měnit libovolně. Tyto změny ale nemají vliv na již jednou objednané a poskytnuté licence.

Co se stane, když si někdo objedná moji píseň a nezaplatí ji?

Při objednávání licencí je licence účinná (je udělena) teprve po řádném uhrazení výzvy k platbě. To znamená, že teprve po řádném uhrazení objednávky je objednatel oprávněn díla uvedená v objednávce v rozsahu objednané licence užívat.

Je protiprávní užívat díla uvedená v objednávce před zaplacením celé objednávky. Z toho potom vyplývá, že pokud dojde k užití díla, aniž by bylo na základě objednávky uhrazeno, je možnost se vůči němu domáhat všeho, co autorský zákon k ochraně autorského práva nabízí. Dle § 40 odst. 4 AutZ je možné se domáhat vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem (dvojnásobek odměny uvedené v objednávce).

Pokud by takováto situace nastala, bylo by nejvhodnější uvedenou situaci zkonzultovat s advokátem, nejlépe s JUDr. MgA. Michalem Šalomounem, Ph.D., neboť uplatnění autorských práv na soudě si vyžaduje odbornou právní pomoc a není zcela bez problémů. Kontakty na advokátní kancelář naleznete zde www.pravnipraxe.com.

Lze srovnat systém Copymarket a zastoupení v rámci OSA?

Tyto systémy lze srovnávat obtížně, neboť OSA je kolektivním správcem s dominantním postavením. Nicméně rozdíly by mohly být následující:

 • nemožnost stanovit cenu, jakou chce poskytovatel za licenci dostat
 • praktická nemožnost kontroly komu a za kolik byla udělena licence k poskytovanému dílu
 • praktická nemožnost poskytovat licence zdarma (dání děl volně k dispozici)

Všechna tato omezení, jež má poskytovatel licence při zastoupení OSA, lze v rámci poskytování licencí v systému Copymarket překonat.

Jak postupovat při prodeji licencí ke všem mým dílům?

Jedná se o tzv. hromadnou licenci, která je upravena v Obchodních podmínkách.

Nabízení hromadné licence se provádí obdobně jako nabízení licencí k jednotlivým dílům ovšem s tím rozdílem, že se do systému Copymarket vloží pouze identifikační údaje autora a při vyplňování názvu díla se uvede sousloví „VŠECHNA DÍLA“ případně jiné označení obdobného významu.

Chci systém Copymarket použít pouze při prodeji licencí na sdělování díla veřejnosti on-line způsobem streamu a jinak ne, je to možné?

Možné to je. Prakticky se to provede tak, že u licencí na sdělování díla veřejnosti on-line způsobem streamu zadáte hodnotu licence (cenu, kterou chcete dostat) a u ostatních licencí zadáte hodnotu „-1“. Licence, které mají hodnotu „-1“, jsou pak blokovány a nejsou vůbec nabízeny (nejdou tedy prostřednictvím systému Copymarket koupit).

Kdy dostanu peníze za užití díla?

Pokud Vaše vybrané odměny převýší částku 100,-Kč, tak je dostanete do 30. 6. následujícího roku. Poskytovatelům licence, jejichž odměny vybrané nezávislým správcem práv v systému Copymarket za kalendářní rok nedosáhnou částky 100 Kč, nezávislý správce práv vybrané autorské odměny nevyplácí, ale odměny se převádějí do dalšího kalendářního roku.

Můžu svá díla dát světu k dispozici zadarmo?

Možné to je. Prakticky se to provede tak, že u licencí, které chcete poskytovat zadarmo, zadáte hodnotu licence (cenu, kterou chcete dostat) na hodnotu „0“. K uvedenému účelu lze rovněž využít šablonu k ocenění licencí s názvem „ZADARMO“.

Jaký je postup při nabízení díla?

Postup při nabízení díla je následující:

 1. registrace poskytovatele licence v systému Copymarket.
  Registrace do systému Copymarket probíhá vyplněním elektronického formuláře na adrese http://www.copymarket.cz/uzivatel/registrace.
 2. zadání děl, ke kterým bude poskytovatel licence nabízet licence, do systému Copymarket.
  Dílo se zadává vložením identifikačních údajů díla, kterými jsou:
  • jméno a příjmení případně pseudonym autora hudby (nebo název hudební skupiny, jde-li o dílo kolektivní),
  • jméno a příjmení případně pseudonym autora textu (nebo název hudební skupiny, jde-li o dílo kolektivní),
  • název díla,
  • jméno a příjmení případně pseudonym obvyklého interpreta (slouží k vyhledávání děl, neboť většina hudebních děl je spojována s jejich interprety (zpěváky) a nikoli autory).
  • hudebního žánru, který souží pro vyhledávání děl z pozic uživatelů
  Po zadání díla do systému Copymarket je třeba ocenit licence, které se budou prostřednictvím systému Copymarket nabízet (a které se vztahují k zadanému dílu). Prostřednictvím systému Copymarket lze udělit k jednomu dílu až 963 licencí.
 3. ocenění licencí Zvolení licencí, které se vztahují k zadanému dílu a které hodlá poskytovatel licence nabízet, jakož i stanovení autorské odměny pro jednotlivé licence. Ocenění licence je možno provádět individuálně nebo pomocí šablony.

Pořádám taneční zábavu a chci mít vše v pořádku, jak mám postupovat?

V tom případě Vám ocituji § 100 odst. 5 autorského zákona, kde je vše podstatné:

Dodavatel živé veřejné hudební produkce je povinen předložit provozovateli živé veřejné produkce program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, a to nejpozději 20 dnů před konáním produkce. Provozovatel živé veřejné hudební produkce je povinen tento program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, oznámit příslušnému kolektivnímu správci, a to nejpozději 10 dnů před konáním produkce, pokud není ve smlouvě mezi provozovatelem a kolektivním správcem dohodnuto jinak.

Je potřeba oslovit OSA a předložit jí seznam děl, která budou provozována. Můžete k tomu použít výstupů ze systému Copymarket – seznam děl a autorů máte v Potvrzení o udělených oprávněních, který Vám bude automaticky zaslán emailem po uhrazení objednávky licencí. Údaje o autorech a dílech tam již máte, takže to stačí poslat dopisem OSA, vzor takového dopisu je ke stažení zde - http://www.copymarket.cz/ke-stazeni.