• Váš košík obsahuje:
 • položek
 • za 0 Kč
Přejít do košíku

Obchodní podmínky služby Copymarket.cz

Obchodní podmínky používání systému

Obchodní podmínky

Hlava I
Úvodní ustanovení

Čl. I
Působnost Obchodních podmínek

§ 1

 1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi poskytovateli licencí, nositeli autorských práv, uživateli autorských děl a nezávislým správcem práv v souvislosti s obchodováním s autorskými právy prostřednictvím systému Copymarket.

Výklad pojmů

 1. Nezávislým správcem práv se rozumí společnost Nezávislý správce práv, s.r.o., Bráfova tř. 770/52, Třebíč, IČ: 04883730, která byla založena za účelem provádění činnosti nezávislého správce práv dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. Jedná se o speciální subjekt, který je oprávněn na komerčním základě poskytovat obdobné služby jako kolektivní správci, tedy jednoduchým způsobem zajistit udělování licencí uživatelům, vybírat od nich peníze a přeposílat je autorům. Případně udělovat licence k užití děl zdarma.
 2. Systémem Copymarket se rozumí webová aplikace nezávislého správce práv spuštěná na doméně www.copymarket.cz, jejímž prostřednictvím lze udělovat oprávnění (licence) k užití hudebních děl s textem a bez textu, jakož i k textům samotným, kde poskytovatelé licencí si sami určují odměnu, kterou je nutno pro udělení oprávnění uhradit, což umožňuje i odměnu nepožadovat.
 3. Obchodováním s autorskými právy se rozumí nabízení licencí k užití autorských děl, udílení licencí k užití autorských děl za odměnu nebo zdarma a inkasování této odměny. 
 4. Licenční smlouvou se rozumí licenční smlouva a smlouva podlicenční.
 5. Licencí se rozumí oprávnění autorské dílo užít předepsaným způsobem, za předepsaným účelem a v předepsaném rozsahu, které je uděleno na základě licenční nebo podlicencční smlouvy.
 6. Nositelem autorských práv se rozumějí:
  • o autoři autorského díla,
  • dědici autorských práv,
  • osoby oprávněné k užití autorského díla na základě příslušné licence s právem poskytovat podlicence k užití dalším uživatelům.
 7. Poskytovatelem licence se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která obchoduje s autorskými právy prostřednictvím systému Copymarket. Poskytovatelem licence mohou být přímo nositelé autorských práv nebo osoby je zastupující (např. umělecké agentury, člen hudební skupiny zastupující ostatní hudebníky z hudební skupiny). 
 8. Uživatelem autorských děl (uživatel) se rozumí osoba, která užívá autorská díla (např. provozovatel diskotéky, rozhlasový a televizní vysílatel, provozovatel jukeboxu, provozovatel internetového rádia).
 9. Objednatelem se rozumí osoba, která prostřednictvím systému Copymarket nakupuje (objednává) licence k užití autorských děl. Objednatel je budoucím uživatelem autorských děl.

Čl. II
Použití systému Copymarket pro získávání licencí z pohledu objednatele (uživatele)

§ 3
Obchodovatelná práva

 1. Prostřednictvím systému Copymarket lze k jednomu dílu nabízet a udělit 963 licencí. Licence poskytnuté k jednomu dílu se mezi sebou liší způsobem užití, účelem užití a rozsahem. Definice jednotlivých licencí je uvedena v Katalogu licencí, který je přístupný na http://www.copymarket.cz/katalog-licenci, který je součástí těchto Obchodních podmínek. 
 2. Licence je možné poskytovat k těmto právům (způsobům užití autorského díla):
   živé provozování díla a jeho přenos,
  • provozování díla ze záznamu a jeho přenos,
  • sdělování díla veřejnosti on-line způsobem streamu,
  • sdělování díla veřejnosti on-line způsobem downloadingu,
  • sdělování díla veřejnosti on-line formou hudebního podkresu webové stránky,
  • rozmnožování a rozšiřování díla (tzv. mechanická práva),
  • rozhlasové vysílání díla,
  • televizní vysílání díla,
  • provozování rozhlasového a televizního vysílání,
  • zpracování díla (užití díla jako hudební složky hudebně dramatického nebo audiovizuálního díla, užití díla jeho přetvořením formou hudební předělávky, cover verze, překladu textů a sloučení hudby s textem).

§ 4
Obchodovatelná práva

 1. Objednávky se realizují prostřednictvím elektronického formuláře.
 2. Objednatel může objednávat licence bez registrace nebo s registrací. Registrace slouží jenom k uložení údajů objednatele, aby je při nové objednávce nemusel zadávat znovu.
 3. Objednatel je povinen nejdříve zvolit způsob užití díla (typ licence) a po zvolení způsobu užití je povinen zvolit konkrétní licenci (způsob užití díla doplněný o účel užití a rozsah užití díla).
 4. Objednatel je při objednávce licence uvést i další konkretizaci užití díla, která je na něm vyžadována (např. název akce, místa, nebo zařízení, kde bude dílo provozováno).
 5. Po potvrzení objednávky je automaticky generována Výzva k platbě za autorské odměny za poskytnutí licencí k užití objednaných děl a režijní poplatek za služby nezávislého správce práv v souvislosti s udělením licencí prostřednictvím systému Copymarket (dále jen „režijní poplatek“). Výši autorských odměn určuje poskytovatel licence, výše režijního poplatku je 8 % z objednané částky, minimálně 50 Kč.
 6. Úhrada za licence objednané v rámci jedné objednávky se provádí na účet nezávislého správce práv, který je uvedený ve Výzvě k platbě. Úhradou objednávky je okamžik, kdy jsou peněžní prostředky připsány na předepsaný účet nezávislého správce práv.
 7. Po uhrazení objednávky způsobem uvedeným ve Výzvě k platbě je objednateli zaslána na e-mail Faktura a Potvrzení o udělených oprávnění (podlicencí) k užití hudebních děl s textem a bez textu.

§ 5
Účinnost udělení licence

 1. Licence je účinná (je udělena) teprve po řádném uhrazení výzvy k platbě. To znamená, že teprve po řádném uhrazení objednávky je objednatel oprávněn díla uvedená v objednávce v rozsahu objednané licence užívat.
 2. Je protiprávní užívat díla uvedená v objednávce před zaplacením celé objednávky.
 3. Pokud dojde k užití děl uvedených v objednávce před tím, než za ně uživatel zaplatil, jedná se o užití děl, ke kterým nebyla uživateli udělena licence. V takovém případě je uživatel dle § 40 odst. 4 autorského zákona povinen uhradit autorům dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem (dvojnásobek odměny uvedené v objednávce).

Čl. III
Použití systému Copymarket pro poskytování licencí z pohledu poskytovatele práv

§ 5
Nabízení licencí prostřednictvím systému Copymarket

 1. K nabízení licencí je třeba:
  • registrace poskytovatele licence v systému Copymarket,
  • aktivace účtu poskytovatele licence.
  • zadání děl, ke kterým bude poskytovatel licence nabízet licence, do systému Copymarket,
  • ocenění licencí - zvolení licencí, které se vztahují k zadanému dílu, a které hodlá poskytovatel licence nabízet, jakož i stanovení autorské odměny pro jednotlivé licence.

§ 6
Registrace poskytovatele licence v systému Copymarket

 1. Registrace do systému Copymarket probíhá vyplněním elektronického formuláře na adrese http://www.copymarket.cz/uzivatel/registrace, kde je třeba zaškrtnout pole „Poskytovatel licencí“.
 2. Po zadání všech registračních údajů nutných k registraci bude poskytovateli vytvořen účet, přiděleno mu přihlašovací jméno a heslo. Zároveň mu bude na e-mail zaslána Žádost poskytovatele licence o aktivaci účtu v systému Copymarket, která je generována automaticky z údajů, které poskytovatel licence použil při registraci.

§ 7
Aktivace účtu poskytovatele licence

 1. Nabízet licence prostřednictvím systému Copymarket lze teprve po aktivaci účtu poskytovatele licence.
 2. Účet poskytovatele licence je poskytovateli licence otevřen po registraci poskytovatele licence na adrese http://www.copymarket.cz/uzivatel/registrace. Při otevření účtu se automaticky generuje Žádost poskytovatele licence o aktivaci účtu v systému Copymarket (dále jen „žádost“), která je poskytovateli licence odeslána e-mailem.
 3. Poskytovatel licence má povinnost žádost vytisknout, podepsat a svůj podpis nechat úředně ověřit. Po zaslání takto podepsané žádosti na adresu nezávislého správce práv, nezávislý správce práv aktivuje účet poskytovatele licence.

§ 8
Zadání děl, ke kterým bude poskytovatel licence nabízet licence prostřednictvím systému Copymarket

 1. Po přihlášení do systému Copymarket je poskytovateli licence umožněno zadat do systému Copymarket dílo, k němuž bude nabízet licence. Dílo se zadává vložením identifikačních údajů díla, kterými jsou:
  • jméno a příjmení případně pseudonym autora hudby (nebo název hudební skupiny, jde-li o dílo kolektivní),
  • jméno a příjmení případně pseudonym autora textu (nebo název hudební skupiny, jde-li o dílo kolektivní),
  • název díla,
  • jméno a příjmení případně pseudonym obvyklého interpreta (slouží k vyhledávání děl, neboť většina hudebních děl je spojována s jejich interprety (zpěváky) a nikoli autory),
  • hudební žánr (slouží k vyhledávání děl, pokud uživatel filtruje vyhledávání podle této kategorie).
 2. Poskytovatel licence může prostřednictvím systému Copymarket udělovat hromadné licence. Hromadná licence je licence k užití všech hudebních děl s textem a bez textu jednoho autora. Nabízení hromadné licence se provádí obdobně jako nabízení licencí k jednotlivým dílům ovšem s tím rozdílem, že se do systému Copymarket vloží pouze identifikační údaje autora a při vyplňování názvu díla se uvede sousloví „VŠECHNA DÍLA“ případně jiné označení obdobného významu.
 3. Po zadání díla do systému Copymarket je třeba ocenit licence, které se budou prostřednictvím systému Copymarket nabízet, a které se vztahují k zadanému dílu.

§ 9
Oceňování licencí

 1. Prostřednictvím systému Copymarket lze udělit k jednomu dílu až 963 licencí. Seznam licencí je k dispozici na adrese http://www.copymarket.cz/katalog-licenci.
 2. Licence budou nabízeny za autorskou odměnu, kterou určí poskytovatel licence. Pokud je poskytovatel plátcem DPH, je třeba do výše ocenění zahrnout i DPH. Určení autorské odměny za konkrétní licenci se provádí oceněním licence.  
 3. Ocenění licence je možno provádět:
  • individuálně,
  • pomocí šablony.
 4. Individuálně se oceňují licence tak, že poskytovatel licence k příslušné licenci vepíše do příslušného okna výši autorské odměny této licence a poté takto přidanou hodnotu (případně hodnoty, pokud je takto oceňováno najednou několik licencí) potvrdí stisknutím tlačítka uložit.
  • Pokud je u přidané autorské odměny hodnota kladná, bude licence poskytována za tuto cenu (v Kč).
  • Pokud je u přidané autorské odměny hodnota 0, bude licence poskytována zdarma.
  • Pokud je u přidané autorské odměny hodnota záporná, nebude licence poskytována vůbec a její poskytnutí tak bude systémem Copymarket blokováno.
 5. Pomocí šablony se oceňují licence tak, že se k jejich ocenění použije šablona, která ocení všechny licence, které se vztahují k zadanému dílu. Systém Copymarket umožňuje poskytovateli licence vytvářet si vlastní šablony nebo použít šablony přednastavené.
 6. Přednastavené šablony jsou:
  • Šablona STANDARD je určena k ocenění všech licencí přiměřenou odměnou.
  • Šablona KOMERCE je určena k ocenění všech licencí s odměnou, která je vyšší než u šablony STANDARD.
  • Šablona DOBROČINNOST je určena k ocenění všech licencí s odměnou, která je nižší než u šablony STANDARD.
  • Šablona ZADARMO je určena k ocenění všech licencí s odměnou, která je u všech licencí 0 Kč, tedy se jedná o poskytování licencí zdarma.
  • Šablona BLOKACE je určena k blokování nabídek licencí. Ceny jednotlivých licencí jsou nastaveny na hodnotu -1, takže nejsou prostřednictvím systému Copymarket nabízeny.
 7. Ceny jednotlivých licencí jsou nastaveny nezávislým správcem práv podle jeho uvážení jako přiměřené ve vztahu k poskytovatelům licence, tak jejich uživatelům.

§ 10
Výplata vybraných licenčních odměn poskytovateli licence

 1. Autorské odměny zaplacené objednateli (uživateli) za užití děl, k jejich užití byla získána licence prostřednictvím systému Copymarket (dále jen „odměny“), jsou shromažďovány správcem systému Copymarket. Zaplacené odměny jsou evidovány tak, aby poskytovatel licence měl přehled o tom, kolik odměn nezávislý správce práv za užití jím nabízených děl vybral.
 2. Vybrané autorské odměny za kalendářní rok převede nezávislý správce práv na účet poskytovatele licence do 30. 6. následujícího kalendářního roku. Poskytovatelům licence, jejichž odměny vybrané nezávislým správcem práv za kalendářní rok nedosáhnou částky 100 Kč, nezávislý správce práv vybrané autorské odměny nevyplácí, ale odměny se převádějí do dalšího kalendářního roku.
 3. Za vyplacení vybraných autorských odměn poskytovateli licence je nezávislý správce práv oprávněn účtovat poplatek ve výši 20 Kč, který je oprávněn odečíst od vybraných autorských  odměn.

§ 11
Informování poskytovatele licence

 1. Poskytovatel licence má přístup do administrace, prostřednictvím které má přehled o tom, kolik odměn nezávislý správce práv za poskytnutí konkrétních licencí vybral.
 2. Poskytovatel licence má přístup rovněž do náhledu faktury, která osvědčuje platby odměn, v nichž byly zahrnuty i odměny pro poskytovatele licence. Z náhledu faktury tak lze zjistit příslušného uživatele práv.

§ 12
Vztahy nezávislého správce práv a poskytovatele licence

 1. Zveřejněním nabídky licence prostřednictvím systému Copymarket zmocňuje poskytovatel licence nezávislého správce práv k poskytnutí licence objednateli a to za cenu, kterou uvedl jako hodnotu příslušné licence v systému Copymarket.
 2. Nezávislý správce práv je zmocněn k zastupování poskytovatele ohledně licencí k dílům nabízeným prostřednictvím systému Copymarket.
 3. Zastupování poskytovatele nezávislým správcem práv zahrnuje rovněž vymáhání plnění v případě neplnění licenčních smluv udělených prostřednictvím systému Copymarket a vymáhání bezdůvodné obohacení v případě bezlicenčních užití děl v rozsahu, který je nabízen prostřednictvím systému Copymarket.
 4. Vedení soudních sporů v souvislosti s § 12 odst. 3 těchto obchodních podmínek záleží na úvaze nezávislého správce práv ohledně rentability vedení takového soudního sporu. Nezávislý správce práv se může dát při vedení soudního sporu zastupovat advokátem.

§ 13
Povinnosti poskytovatele licence

 1. Poskytovatel licence je povinen respektovat postup při obchodování s autorskými právy prostřednictvím systému Copymarket.
 2. Poskytovatel licence je oprávněn využít systém Copymarket k nabízení licencí pouze k těm dílům, k nimž k tomu má oprávnění od nositele práv k těmto dílům.
 3. Poskytovatel licence je oprávněn nabízet licence k užití děl pouze v rozsahu, v jakém k tomu má oprávnění od nositele práv k těmto dílům.
 4. Poskytovatel licence je oprávněn využít systém Copymarket pouze k nabízení licencí, které lze platně prostřednictvím systému Copymarket udělit.

§ 14
Ochrana autorského práva

 1. Poskytovatel licence nesmí při nabízení licencí porušovat autorská práva jiných subjektů a zneužívat systém Copymarket. Za zneužití systému Copymarket je považováno zejména:
  • nabízet licence k dílům, k jejichž nabízení nemá poskytovatel licence od nositelů práv k těmto dílům patřičné oprávnění,
  • nabízet licence k užití děl nad rámec rozsahu, k jakému má poskytovatel licence oprávnění od nositele práv k těmto dílům,
  • blokovat nabídku licencí k dílům, k jejichž blokování nemá poskytovatel licence od nositelů práv k těmto dílům patřičné oprávnění.
 2. Za porušení zákazu zneužívat systém Copymarket, je poskytovatel licence povinen zaplatit nezávislému správci práv smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé autorské dílo, u kterého uvedený zákaz porušil. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo požadovat náhradu škody jak nezávislého správce práv, tak od nositelů práv, jejichž díla byla protiprávně nabízena.
 3. Nezávislý správce práv je oprávněn pozastavit výplatu autorských odměn poskytovateli licence, u kterého bude podezření, že zneužívá systém Copymarket.
 4. Pokud dojde ke zneužití systému Copymarket a nezávislý správce práv vybere autorské odměny za užití autorských děl, je nezávislý správce práv oprávněn vybrané odměny deponovat, dokud se o ně nepřihlásí nositelé práv k těmto dílům.
 5. Pokud dojde ke zneužití systému Copymarket, je nezávislý správce práv je oprávněn zrušit registraci poskytovateli licence, který systém copymarket zneužil.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

§ 15
Ochrana osobních údajů

 1. Nezávislý správce práv, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje za účelem provádění činnosti nezávislého správce práv dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, konkrétně pak za účelem provozování systému Copymarket jako internetového obchodu s autorskými právy sui generis.
 2. V rámci zpracování osobních údajů jsou zpracovávány osobní údaje o těchto subjektech údajů:
  • Autoři a interpreti autorských děl (hudebních děl s textem i bez textu, případně jenom textů)
  • Poskytovatelé licencí k užití autorských děl (hudebních děl s textem i bez textu, případně jenom textů)
  • Uživatelé autorských děl (hudebních děl s textem i bez textu, případně jenom textů)
 3. Osobní údaje autorů a interpretů hudebních děl jsou zpracovávány z důvodu identifikace autorského díla. Jedná se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu s autorským zákonem, neboť prostřednictvím systému Copymarket se nabízejí licence k užití děl zveřejněných. Osobní údaje autorů a interpretů hudebních děl jsou zpracovávány v rozsahu jména a příjmení, eventuelně pseudonymu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nabízení licencí.
 4. Osobní údaje poskytovatelů licencí jsou zpracovávány z důvodu identifikace poskytovatelů licencí a vyplácení vybraných autorských odměn. Jedná se o zpracování osobních údajů nezbytných pro ochranu autorských práv autorů hudebních děl a poskytovatelů licenčních oprávnění. Osobní údaje poskytovatelů licencí jsou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefon, e-mail. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nabízení licencí a vypořádání nároků s uživateli autorských děl.
 5. Osobní údaje uživatelů hudebních děl jsou zpracovávány z důvodu identifikace uživatelů hudebních děl. Jedná se o zpracování osobních údajů nezbytných pro ochranu autorských práv autorů hudebních děl a poskytovatelů licenčních oprávnění. Osobní údaje poskytovatelů licencí jsou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefon, e-mail. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu registrace k získávání licencí a vypořádání nároků s uživateli autorských děl.
 6. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně těmito způsoby zpracování: shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, blokování, likvidace, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, srovnávání, uspořádávání, organizování, oprava, úprava, doplnění, zpřístupňování, zveřejňování.
 7. Poskytovatelé licenci mají dle autorského zákona právo na informace ohledně užití jejich děl od uživatelů těchto děl. Plnění této informační povinnosti uživatelů autorských děl lze splnit jednoduše prostřednictvím Potvrzení o udělených oprávnění (podlicencí) k užití hudebních děl s textem a bez textu (dále jen „Potvrzení“), které bylo vygenerované prostřednictvím systému Copymarket po uhrazení objednávky. Toto Potvrzení by si ale poskytovatelé licencí museli vyžádat přímo od uživatele, jehož identifikaci zjistí z faktury, jejíž náhled je jim v administraci zpřístupněn. Pro snazší plnění této povinnosti uživatele autorských děl (objednatele) lze v administraci umožnit poskytovatelům licencí náhled přímo do Potvrzení. Z hlediska zpracování osobních údajů tak dochází k zpřístupňování osobních údajů autorů, interpretů a poskytovatelů licence ostatním poskytovatelům licence, jejichž díla byla objednána společně. Poskytovatelé licencí souhlasí s tímto zpřístupněním Potvrzení ostatním poskytovatelům licence, jejichž licence byla v tomto potvrzení zahrnuta. Jelikož je možné toto Potvrzení využívat pro marketinkové účely, je nezávislý správce práv přímý přístup k těmto dokumentům v budoucnu přiměřeně zpoplatnit.
 8. Poskytnutím osobních údajů při registrací poskytovatele licencí a uživatele autorských děl do systému Copymarket uděluje poskytovatel licencí a uživatel autorských děl správci osobních údajů souhlas ke zpracování takto poskytnutých údajů k jejich zpracování v rozsahu uvedeném výše.

§ 16
Informování veřejnosti o volných dílech

 1. Prostřednictvím systému Copymarket je možné rovněž informovat veřejnost o volných dílech, u kterých již uplynula doba autorskoprávní ochrany, což je 70 let po smrti autora. Taková díla mohou být užívána bez licence.
 2. Každému, kdo se přihlásí do systému Copymarket jako poskytovatel licence, je tak umožněno, aby veřejnost informoval o tom, že doba ochrany u konkrétního díla uplynula a jedná se o volné dílo. Informování veřejnosti o volném díle se realizuje zadáním díla do databáze, akorát u druhu díla je třeba zvolit přednastavenou možnost, že jde o volné dílo.
 3. V rámci zadávání volných děl do databáze je rovněž vhodné v poznámce uvést zdroj, ze kterého bylo čerpáno pro závěr o tom, že jde o volné dílo.

§ 17
Platnost a změna obchodních podmínek

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne vyhlášení.
 2. Změnit tyto Obchodní podmínky je nezávislý správce práv oprávněn pouze s účinností k 1. 1. kalendářního roku, s tím, že změněné obchodní podmínky budou k dispozici na stránkách www.copymarket.cz minimálně od 1. 10. roku předcházejícího. Pokud bude změna těchto Obchodních podmínek vyvolána změnou právních předpisů upravujících obchodování s autorskými díly (zejména změna autorského zákona, zákona o DPH), nebo v důsledku situace, kdy se nezávislý správce práv stane plátcem DPH, je nezávislý správce práv oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky bezodkladně.
 3. Dnem vyhlášení těchto Obchodních podmínek je 1. 5. 2016.