• Váš košík obsahuje:
  • položek
  • za 0 Kč
Přejít do košíku

Fungování systému Copymarket.cz

Jak Copymarket.cz funguje?

Systém Copymarket funguje jako klasický internetový obchod (e-shop), akorát s tím rozdílem, že v klasických e-shopech se prodává zboží (hmotné věci) a v systému Copymarket se prodávají licence - tedy práva k užití autorských děl (nehmotné statky).

Pro pochopení fungování systému Copymarket je třeba si uvědomit, že ke každému autorskému dílu (např. písni) se váže několik licencí. Licence je právo dílo užít. Jednotlivé licence se mezi sebou liší především způsobem užití (např. rozhlasovým vysíláním nebo živým provozováním), účelem (např. komerčním, vzdělávacím dobročinným), věcným rozsahem (např. provozování v klubu pro 100 lidí nebo na fotbalovém stadiónu), časovým rozsahem (možnost užít dílo pouze jedenkrát, neomezeně během 1 týdne, neomezeně během 1 roku apod.). Kombinací různých způsobů užití díla, různých účelů užití díla a různých rozsahů užití díla dochází k vytváření jednotlivých konkrétních licencí.

V systému Copymarket je vydefinováno 963 licencí, se kterými je možné obchodovat. Seznam jednotlivých licencí a jejich obsah (způsob užití, účel a rozsah) je k dispozici zde.

K získání licence dojde uzavřením licenční smlouvy mezi poskytovatelem licence (dále jen "autor") a uživatelem. Aby mohlo k uzavření licenční smlouvy dojít, je třeba, aby poskytovatel licence (např. autor) nabídl svá díla k užití. To se děje tím, že autor zadá svoje dílo do databáze systému Copymarket. Ke každému takto zadanému dílu se automaticky načte (vytvoří) jednotlivé licence, které lze k dílu poskytnout. Autor se může rozhodnout, zda bude poskytovat všechny licence, které lze prostřednictvím systému Copymarket k jednomu dílu poskytnout, nebo pouze části z nich.

Autor může poskytovat licence za libovolnou odměnu, případně je může poskytovat zdarma. Technicky to však znamená, že autor musí každou licenci individuálně ocenit. Vzhledem k tomu, že se zpravidla k jednomu dílu poskytuje maximální počet licencí - tedy 963, používají se k oceňování licencí šablony. Šablony jsou jednak přednastavené na standardní licence, levné licence a drahé licence. Každý autor si však může vytvořit šablony vlastní, které může k oceňování licencí použít.

Autor tedy vloží do databáze systému Copymarket svá díla - nejedná se o vložení fyzické (kopírování písní ve formátu mp3 na server), ale o vložení popisu díla ve formátu: jméno a příjmení nebo pseudonym autora, název díla, jméno a příjmení nebo pseudonym obvyklého interpreta. Ke každému takto vloženému dílu se automaticky načtou licence, které autor pomocí šablon nebo individuálně ocení. Pokud autor k určitým licencím zakáže obchodování s nimi pomocí systému Copymarket, tak tyto licence nebudou prostřednictvím systému Copymarket nabízeny (uživatelům se na obrazovce vůbec neobjeví, takže si je nebudou moci objednat). Nabízeny jsou pouze licence, které jsou autorem oceněny.

V systému Copymarket se tak nachází spousta licencí k užití děl, které jsou určené k prodeji. Vzhledem ke značnému množství těchto licencí je třeba, aby si uživatel rozmyslel, jakou licenci chce získat. To znamená k jakému účelu, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude díla užívat (např. za komerčním účelem bude celý rok pořádat diskotéky), podle toho si zvolí licenci, kterou potřebuje. V rámci zvolené licence se pak uživateli načtou všechna díla, u kterých je možno uvedenou licenci získat.  U těchto děl je rovněž uvedena cena za poskytnutí  licence, takže uživatel může vybírat nejen podle autora k dílu, žánru, ale i podle ceny. Výběr děl (licencí) se uskutečňuje jako v klasickém e-shopu tak, že uživatel zaklikává díla, o jejichž užití má zájem, případně využije hromadné načtení licencí podle zvoleného kritéria (např. hudebního žánru).

Na konci výběru uživatel (objednatel) potvrdí svůj výběr (objednávku) licencí. Poté se mu automaticky vygeneruje výzva k platbě, ve které jsou zahrnuté ceny jednotlivých licencí a dále odměna za použití systému Copymarket. Uhrazením této částky je licence udělena a je účinná. Jinými slovy, aby bylo užití děl, které jsou nabízeny prostřednictvím systému Copymarket legální, musí si uživatel jejich užití objednat (získat licenci) a tuto licenci zaplatit.

Veškeré platby jsou uskutečňovány na účet provozovatele systému Copymarket, společnosti Nezávislý správce práv, s.r.o., která byla založena jako tzv. nezávislý správce práv dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 o kolektivní o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. Teprve díky možnosti fungovat jako nezávislý správce práv se otevřela cesta k poskytování licencí obdobným způsobem jako to činí kolektivní správci, ale na komerčním základě. Což za použití výpočetní techniky může být mnohem efektivnější systém než kolektivní správa autových práv, čímž dojde k vytvoření systému, kde autoři dostanou, kolik si přesně určí, a uživatelé získají licence za menší cenu, než by ji získali od kolektivních správců. Nezávislý správce práv, s.r.o. tak uděluje licence a podlicence jako zástupce autorů, vybírá za ně odměny, pro jednotlivé autory shromažďuje jejich odměny a jednou za rok je autorům posílá na účet. V podrobnostech viz Obchodní podmínky.